مثبت اندیشی به معنای خود را گول زدن نیست

مثبت اندیشی به معنای ندیدن مشکلات نیست ـ

بلکه مثبت اندیشی یعنی :

باور داشته باشید , برای هر مشکلی راهی هست ـ

باور داشته باشید , راه رسیدن به خواسته های تان , عزم و اراده خودتان است ـ

باور داشته باشید , اگر به هدفی نرسیدیم , آخر دنیا نیست ـ

باور داشته باشید که انسان ها , قصد آزار شما را ندارند ـ بلکه آن ها هم مشکلات خودشان را دارند ـ

از هم اکنون تلاش کنید , مثبت باشید.