وبلاگ

ترک سیگار-کمپ ترک اعتیاد آوای میعاد رهاییاز هر سه سیگارى
یک نفر سیگار را ترک مى کند
یک نفر سیگارى مى ماند
و نفر آخر بر اثر مصرف سیگار
مى میرد ...
اندکی صبر نمایید...